Giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng, ngụ tại xã Xuân Hiệp

 

Vào các ngày 24/10/2019 và 07/11/2019 ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng, cùng ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có đơn khiếu nại Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng, bị ảnh hưởng dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; yêu cầu UBND huyện xem xét áp giá đất bị ảnh hưởng dự án là 12.900.000đồng/m2 và tăng mức bồi thường đối với vật kiến trúc, gồm: Đồng hồ nước chính; Nền bê tông xi măng dày 10cm; Mái che lợp tôn, khung cột sắt; Khung sắt lưới B40; Lưới B40 và Tường xây gạch <1,6m lên gấp đôi, tức là từ 18.259.840đồng lên 36.500.000 đồng.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thể hiện:

Ông Trần Tấn Phát cùng sử dụng đất với bà Trần Thị Minh Phụng (đồng sở hữu) được cấp các Giấy CNQSD đất số: CN 268727; CN 268726  do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai ký ngày 17/4/2018 đối với diện tích 208.0m2 đất, trong đó có 50m2 đất ở nông thôn, 158m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 08, BĐĐC xã Xuân Hiệp.

Trong danh sách hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-UBND ngày 21/02/2019 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung và hủy bỏ một phần nội dung thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba Bưu điện) tại xã Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray thể hiện: bà Trần Thị Miến bị thu hồi đất. Tại giấy xác nhận nguồn gốc đất, nhà, vật kiến trúc và hộ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư do UBND xã Xuân Hiệp lập ngày 01/8/2019 thì bà Trần Thị Miến tặng cho ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng thửa đất số 11, tờ số 08 và được cấp giấy CNQSD đất vào ngày 17/4/2018 như nói trên.

Căn cứ quy định pháp luật về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Xuân Hiệp và cơ quan, đơn vị liên quan đã thực hiện việc kiểm đếm về đất đai, tài sản khác gắn liền với đất và tính toán bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng.

Ngày 15/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3454/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba Bưu điện), huyện Xuân Lộc (đợt 2).

Cùng ngày 15/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo đó thu hồi 75,1m2 đất thuộc thửa đất số 11 và các thửa tạm 11A, 11B, tờ bản đồ số 08, xã Xuân Hiệp; trên đất bị thu hồi có vật kiến trúc, cây trồng, hoa màu.

Ngày 18/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3547/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng, bị ảnh hưởng dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

+ Bồi thường về đất: Ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng bị thu hồi 75,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 11 và các thửa tạm 11A, 11B, tờ bản đồ số 08, xã Xuân Hiệp. Tại Văn bản số 223/CV-VPĐK ngày 07/8/2019 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Xuân Lộc về xác định vị trí đất, nguồn gốc sử dụng đất thể hiện: vị trí đất trồng cây lâu năm của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng là vị trí 1. Tại giấy xác nhận nguồn gốc đất, nhà, vật kiến trúc và hộ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư lập ngày 01/8/2019, phòng Tài nguyên và Môi trường thống nhất theo thông tin Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Xuân Lộc cung cấp tại Văn bản số 223/CV-VPĐK ngày 07/8/2019; Căn cứ Điểm 2 Mục II Thông báo số 204/TB-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nút giao Dầu Giây tại huyện Thống Nhất và nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A qua huyện Xuân Lộc: “chấp thuận cho UBND huyện Xuân Lộc thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc hành lang an toàn giao thông 7m, Nút giao đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A qua huyện Xuân Lộc do trước đây chưa thu hồi, bồi thường về đất cho dân; ranh giới thu hồi được tính theo thực tế sử dụng của các hộ dân và đúng quy định”; Căn cứ tiết 3.2.1 điểm 3.2 (xã Xuân Hiệp) Mục III (Đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm) Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba Bưu điện), huyện Xuân Lộc thì diện tích 75,1m2 đất trồng cây lâu năm, vị trí 1 của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng được bồi thường với mức giá là 876.000đồng/m2. Tổng số tiền ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng được bồi thường về đất là 65.787.600 đồng.

+ Bồi thường vật kiến trúc: Theo Biên bản kiểm đếm về đất đai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liến với đất được lập vào ngày 30/7/2019 thì ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng bị ảnh hưởng: Đồng hồ nước chính, 01 cái; Nền bê tông xi măng dày 10cm, diện tích 14,85m2; Mái che lợp tôn, khung cột sắt, diện tích 18,7m2; Khung sắt lưới B40, diện tích 17,6m2; Lưới B40, diện tích 3,12m2; Tường xây gạch <1,6m, diện tích 1,04m2.

- Tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 (Giá bồi thường tài sản khác) Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thì đồng hồ nước chính có đơn giá bồi thường là 3.000.000đồng/cái. Tổng số tiền được bồi thường là 3.000.000 đồng.

- Tại Phụ lục 1 (Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai thì:

Nền bê tông xi măng dày 10cm, diện tích 14,85m2, có đơn giá bồi thường là 136.000đồng/m2. Tổng số tiền được bồi thường là 2.019.600 đồng.

Mái che lợp tôn, khung cột sắt, diện tích 18,7m2, có đơn giá bồi thường là từ 216.000 - 600.000đồng/m2. UBND huyện bồi thường cho trường hợp của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng là 600.000đồng/m2. Tổng số tiền được bồi thường là 11.220.000 đồng.

Khung sắt lưới B40, diện tích 17,6m2, có đơn giá bồi thường là 84.000đồng/m2. Tổng số tiền được bồi thường là 1.478.400 đồng.

Lưới B40, diện tích 3,12m2, có đơn giá bồi thường là 84.000đồng/m2. Tổng số tiền được bồi thường là 262.080 đồng.

Tường xây gạch <1,6m, diện tích 1,04m2, có đơn giá bồi thường là 269.000đồng/m2. Tổng số tiền được bồi thường là 279.760 đồng.

Tổng số tiền bồi thường cho ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng đối với vật kiến trúc bị ảnh hưởng dự án là 18.259.840 đồng.

Ngoài ra, ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng còn được bồi thường cây trồng, hoa màu và thưởng chấp hành tốt chủ trương với tổng số tiền là 6.394.000 đồng.

Kết quả đối thoại:

Trên cơ sở kết quả xác minh, kiểm tra, UBND huyện đã tổ chức đối thoại với kết quả:Bà Trần Thị Minh Phụng thống nhất kết quả xác đối với các đơn giá Nhà nước bồi thường về vật kiến trúc; không đồng ý với kết quả xác minh giá bồi thường về đất nêu trên và tiếp tục khiếu nại.

Kết luận:

Từ kết quả kiểm tra, xác minh và đối thoại nêu trên; Chủ tịch UBND huyện đã kết luận:

- Không xem xét giải quyết đối với yêu cầu bồi thường về vật kiến trúc, do bà Phụng đã thống nhất với mức giá bồi thường của nhà nước.

- Đối với nội dung khiếu nại về đất của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng: UBND huyện đã bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Do đó, nội dung khiếu nại này là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung:

- Không xem xét giải quyết đối với nội dung khiếu nại liên quan về vật kiến trúc của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng.

- Bác nội dung khiếu nại liên quan đến giá bồi thường về đất ghi trong đơn đề ngày 24/10/2019 và 07/11/2019 của ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng vì không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Giữ nguyên Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Phụng, bị ảnh hưởng dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​