Giải quyết đơn khiếu nại của bà V.T.V, xã suối Cát

 

Bà V.T.V hiện đang sử dụng thửa đất số 02 mới, tờ bản đồ số 29, BĐĐC xã Suối Cát có diện tích 4.459,6 m2, mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm (Thửa cũ là thửa đất số 187, tờ bản đồ số 12, diện tích 4.603 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 269393 ngày 29/7/1997 cho hộ ông H. N. A - chồng bà V).

Thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, bà V.T.V bị ảnh hưởng dự án. Ngày 29/11/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 1506/TB-UBND thu hồi đất để thực hiện dự án cáo tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo đó dự kiến thu hồi của bà V.T.V diện tích 3.736,5 m2 đất thuộc thửa đất số 02 mới, tờ bản đồ số 29, BĐĐC xã Suối Cát.

Căn cứ quy định pháp luật về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Suối Cát và cơ quan, đơn vị liên quan đã thực hiện việc kiểm đếm về đất đai, thống kê tài sản khác gắn liền với đất và tính toán bồi thường, hỗ trợ cho bà V.T.V.

Ngày 27/4/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (đợt 1.1), trong đó có trường hợp của bà V.T.V; Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án Cao tốc Phan Thiết - Giầu Dây, theo đó thu hồi diện tích 3.736,5 m2 thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 29, BĐĐC xã Suối Cát; Quyết định số 2292 bồi thường, hỗ trợ cho bà V.T.V với tổng số tiền 5.240.201.683 đồng (Năm tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, hai trăm lẻ một ngàn, sáu trăm tám mươi ba đồng).

Ngày 02/10/2020, Hội đồng bồi thường huyện đã lập Tờ trình số 101/TTr-HĐBT về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (đợt 1.1). Qua thẩm định lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của bà V.T.V, Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện có tờ trình số 675/TTr-TNMT ngày 09/10/2020, đề nghị UBND huyện điều chỉnh giảm số tiền 72.256.000 đồng do điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với diện tích 1.129 m2 đất bị thu hồi từ tỷ lệ 100% xuống thành 80% giá đất theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024.  

Ngày 09/10/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 5291/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2292, theo đó: Tại Mục II Chính sách hỗ trợ Quyết định số 5291 bị điều chỉnh giảm số tiền 72.256.000 đồng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà V.T.V tại Quyết định số 5291 là 5.167.945.683 (Năm tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn, sáu trăm tám mươi ba đồng).

* Qua đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan thể hiện:

Qua rà soát hồ sơ, nhận thấy bà V.T.V đang sử dụng đất tại thửa đất số 02, tờ bản đồ địa chính số 29, xã Suối Cát, có diện tích 4.459,6 m2 (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 269393 ngày 29/7/1997 cho hộ ông H. N. A. - chồng bà V). Thửa đất này tiếp giáp với đường Hiệp Hưng đi Bình Minh (xã Suối Cát) là đường giao thông có tên trong bảng giá đất tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. Thửa đất có chiều sâu tính từ mép đường Hiệp Hưng đi Bình Minh đến hết thửa đất khoảng từ 107,26m đến 121,25 m. Căn cứ Điều 7 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND xác định: Thửa đất số 02, tờ bản đồ địa chính số 29, xã Suối Cát của bà V.T.V có vị trí 01 của đường giao thông chính (nhóm đường còn lại).

Thực hiện dự án, bà V.T.V bị thu hồi thực hiện dự án là 3.436,5 m2, trong đó có diện tích 2.307,5 m2 nằm trong khoảng có chiều sâu là 50m và diện tích 1.129 m2 đất nằm trong khoảng có chiều sâu là 50m trở lên tính từ hành lang bảo vệ công trình giao thông theo Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai (Theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai lập ngày 22/8/2020).

Tại Mục 1 Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, Phần II Chính sách hỗ trợ Quyết định số 2292 bồi thường, hỗ trợ cho bà V.T.V, UBND huyện đã tính toán, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với diện tích 1.129 m2 thuộc thửa đất 02, tờ bản đồ địa chính số 29, xã Suối Cát với tỷ lệ là 100% giá đất vị trí 1 đường còn lại (xã Suối Cát).

Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 7 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND quy định: thửa đất tại vị trí 1 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 và khoản 1, khoản 2 Điều này (ngoại trừ đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất tại các đảo, cù lao) nếu có chiều sâu tính từ mốc lộ giới >50m được tính theo quy định sau: Từ sau mét thứ 50 đến hết mét thứ 100: Tính bằng 80% giá đất vị trí 1 của đường đó”.

Căn cứ hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập ngày 22/8/2020 và quy định trên thì diện tích 1.129 m2 thuộc thửa đất 02, tờ bản đồ địa chính số 29, xã Suối Cát được hỗ trợ chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với tỷ lệ 80% giá đất vị trí 01 đường còn lại (xã Suối Cát).

Trên cơ sở đó, UBND huyện ban hành Quyết định số 5291, theo đó: Tại Mục 1 Phần II Chính sách hỗ trợ Quyết định số 5291 bị điều chỉnh giảm số tiền 72.256.000 đồng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà V.T.V còn lại là 5.167.945.683 (Năm tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn, sáu trăm tám mươi ba đồng).

 Kết luận nội dung khiếu nại:

Thực hiện dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hộ bà V.T.V thu hồi diện tích 3.736,5 m2 thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 29, BĐĐC xã Suối Cát là thửa đất mặt tiền đường Hiệp Hưng đi Bình Minh; trên đất bị thu hồi có vật kiến trúc, cây trồng, hoa màu; Diện tích 1.129 m2 đất thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 29, BĐĐC xã Suối Cát bị thu hồi của hộ bà V.T.V nằm trong khoảng có chiều sâu là 50m trở lên tính từ hành lang bảo vệ công trình giao thông theo Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai (Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai lập ngày 22/8/2020).

Căn cứ khoản 4 Điều 7 tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đng Nai về việc ban hành quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024, UBND huyện ban hành Quyết định số 5291, theo đó điều chỉnh giảm số tiền 72.256.000 đồng. Lý do: Tại chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với diện tích 1.129 m2 bị thu hồi được điều chỉnh giảm từ tỷ lệ 100% xuống thành 80% giá đất theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND là đúng quy định của pháp luật.

Việc bà V.T.V yêu cầu UBND huyện hủy bỏ Quyết định số 5291 và giữ nguyên số tiền là 5.240.201.683 đồng như tại Quyết định số số 2292 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tại buổi đối thoại ngày 12/01/2021, bà V. T. V đã hiểu rõ các quy định của pháp luật và không khiếu nại nữa; đồng thời có đơn rút đơn khiếu nại đối với Quyết định số 5291/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND huyện Xuân Lộc.

Căn cứ Điều 10 Luật khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà V. T. V.

Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​