Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

2. PHÒNG NỘI VỤ

1. Chức năng:

Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc là cơ quan chuyên môn của UBND huyện Xuân Lộc được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Nhiệm vụ:

Công tác tổ chức, bộ máy

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định.
4. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.
5. Nghiên cứu trình UBND huyện quyết định những vấn đề về phân công, phân cấp quản lý giữa các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và giữa các phòng chuyên môn với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
 
Quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp
1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm.
2. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.
4. Giúp UBND huyện thống nhất quản lý cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước huyện Xuân Lộc.
 
Công tác xây dựng củng cố chính quyền
1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;
2. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động khu, ấp trên địa bàn huyện theo quy định; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho Trưởng, Phó khu, ấp trên địa bàn huyện.
5. Sưu tầm, lưu trữ tài liệu, tư liệu liên quan đến địa giới hành chính. Quản lý mốc giới, bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính huyện và xã, thị trấn theo đúng quy định pháp luật.
6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
 
Công tác thực hiện Quy chế dân chủ, Dân vận chính quyền
Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc theo dõi tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP, quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH; hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền.
 
Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, kỷ luật; nâng lương, chuyển ngạch, chuyển loại và các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức của huyện Xuân Lộc theo đúng chế độ, quy trình và phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức.
2. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện trong việc điều động, kỷ luật đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, thị trấn. Quản lý việc đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ dân cử, cán bộ công chức chuyên môn nghiệp vụ ở xã thị trấn, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
Công tác Cải cách hành chính
1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về chủ trương, biện pháp, xây dựng các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
2. Trình UBND huyện quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UDND huyện, UBND các xã, thị trấn phụ trách các nội dung, công việc của cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND tỉnh.
3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
4. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nội vụ và UBND tỉnh Đồng Nai.
 
Công tác quản lý Hội, tổ chức phi chính phủ
1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện trên các lĩnh vực: thành lập, tổ chức biên chế; chế độ chính sách; tình hình thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, điều lệ ...
2. Thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện hoặc tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, giải thể các Hội quần chúng và các tổ chức khác đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ hội đối với Hội, tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn huyện. Trình UBND huyện xử lý theo thẩm quyền đối với các Hội, Tổ chức phi Chính phủ vị phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ hội.
 
Công tác văn thư, lưu trữ
1. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.
2. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và lưu trữ huyện.
3. Kiểm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh mục nguồn và thành phần tài liệu nộp vào kho lưu trữ huyện, rà soát danh mục tài liệu hết giá trị sử dụng của kho lưu trữ huyện và tổ chức tiêu hủy theo quy định về lưu trữ quốc gia.
 
Công tác Tôn giáo
1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật:
3. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện trong việc tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về tôn giáo tại địa phương.
4. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tôn giáo.
5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở thờ tự và phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện quản lý, đăng ký việc sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý các hoạt động, chương trình công tác xã hội - từ thiện của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác Tôn giáo theo sự chỉ đạo của UBND huyện.
 
 Công tác thi đua, khen thưởng
1. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;
2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 
Một số nhiệm vụ khác
1. Tham mưu, giúp UBND huyện, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiểm tra công vụ và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
2. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn theo quy định.
3. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.
4. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
6. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, phòng Nội vụ huyện còn có nhiệm vụ thực hiện các công tác khác do UBND huyện Xuân Lộc giao.
 
3.Thành phần nhân sự gồm có:
 

3.1.Ông: Nguyễn Văn Mẫn: Trưởng phòng

 c018e8b750ceb290ebdf.jpg


1. Ngày tháng năm sinh:  10/7/1976


2. Quê quán:  Thừa Thiên Huế


3. Chức vụ:

-

Đảng: Đảng viên​

-

Chính quyền:  Trưởng phòng Nội vụ huyện


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân kinh tế - chính trị

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Anh văn B5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 061.3743833


3.2. Ông: Bùi Ngọc Thân : Phó Trưởng phòng

 
Hinh A Than.png1. Ngày tháng năm sinh: 25/05/1980


2. Quê quán: Nghệ An


3. Chức vụ:

-

Đảng: Đảng viên

-

Chính quyền: Phó Trường phòng Nội vụ


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Cử nhân Hành chính.

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B (Anh văn)

-

Tin học: B


5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 3.872883

-

Di động: 0937159079

 

3.3. Ông: Phùng Văn Quý: Phó Trưởng phòng

 
Phung Quy copy.png
1. Ngày tháng năm sinh: 10/01/1987


2. Quê quán: Nghệ An


3. Chức vụ:

-

Đảng: Đảng ủy viên

-

Chính quyền: Phó Trường phòng Nội vụ


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Đại học Việt nam học, Củ nhân chính trị

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Anh văn B

-

Tin học: A


5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 

-

Di động: 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​