Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Chức năng:

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuân Lộc, đưc thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

2. Nhiệm vụ:

1. Quản lý nhà nước về tài chính, giá cả và công sản:

1.1. Tham mưu UBND huyện hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài chính, ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp UBND tỉnh Đồng Nai. Bao gồm:

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán ngân sách huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo hướng dẫn của Sở Tài chính; tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách trên địa bàn, báo cáo UBND huyện xem xét trình HĐND huyện quyết định (kể cả dự toán điều chỉnh);

- Tham mưu UBND huyện quyết định giao dự toán thu chi ngân sách, các biện pháp điều hành dự toán đã được quyết định;

- Lập và gửi báo cáo thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định. Xét duyệt quyết toán thu chi các đơn vị dự toán, các đơn vị được hỗ trợ ngân sách huyện; hướng dẫn ngân sách cấp xã, thị trấn, tổng hợp quyết toán ngân sách; thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã; tổng hợp lập quyết toán ngân sách địa phương báo cáo UBND huyện, trình Sở Tài chính xem xét, đồng thời trình HĐND Huyện phê chuẩn. Phối hợp với các ngành cấp trên thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí ủy quyền (nếu có)

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị được ngân sách huyện hỗ trợ, các chủ đầu tư thực hiện công khai tài chính ngân sách, các hoạt động tài chính khác ở xã, thị trấn. Đồng thời hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định;

- Phối hợp với cơ quan Thuế, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp có thu trong việc quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát, thanh toán và quyết toán đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng sử dụng ngân sách cấp huyện, xã;

- Tham mưu UBND huyện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nguồn thu, chi ngân sách; đồng thời kiểm tra việc thu nộp, quản lý sử dụng ngân sách, các hoạt động tài chính khác theo phân cấp quản lý ngân sách. Phối hợp các cơ quan hữu quan thực hiện thanh tra, kiểm tra về tài chính ngân sách, về thực hiện các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực quản lý đối với các đơn vị dự toán, đơn vị được hỗ trợ kinh phí và UBND các xã, thị trấn.

1.2. Tham mưu UBND huyện thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, theo dõi tình hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn huyện Xuân Lộc để báo cáo định kỳ cho Sở Tài chính và UBND huyện;

- Tổ chức định giá hàng hóa làm căn cứ cho UBND huyện, các ngành chức năng quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực lưu thông và sản xuất hàng hóa; phối hợp với các ngành Công an, Tòa án và Thi hành án dân sự huyện định giá trong các vụ án hình sự và dân sự theo qui định của pháp luật.

1.3. Quản lý tài sản nhà nước ở các cơ quan hành chính, UBND các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Sở Tài chính. Hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã thị trấn và các cơ quan liên quan quản lý tài sản công, tài sản tịch thu sung công quỹ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Về kế hoạch kinh tế - xã hội:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan của huyện tổng hợp và xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và quy hoạch tổng thể của tỉnh. Hàng năm tổng hợp và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, báo cáo UBND huyện xem xét để trình HĐND huyện quyết định;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời tham mưu UBND huyện phê duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn thực hiện.

- Theo dõi tình hình hoạt động các đơn vị kinh tế trên địa bàn, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương; theo dõi các cơ quan, đơn vị của huyện trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, để tham mưu UBND huyện giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Về đầu tư:

- Tham mưu cho UBND huyện xác định danh mục đầu tư, các chủ trương đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, bố trí vốn đầu tư phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đúng quy định pháp luật;

- Tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư trong phạm vi được phân cấp trình UBND huyện quyết định;

- Đôn đốc các chủ đầu tư, các xã, thị trấn thực hiện và lập báo cáo giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng, tổng hợp báo cáo và đề xuất các giải pháp để UBND huyện thực hiện.

4. Về đăng ký kinh doanh:

Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh để tham mưu UBND cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và kinh tế tập thể trên địa bàn huyện theo quy định hiện hành. Tiếp nhận những kiến nghị, khiếu nại của các cơ sở kinh doanh để tham mưu UBND huyện xử lý theo phân cấp. Tham mưu cho UBND huyện Xuân Lộc trình UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các đối tượng mà UBND huyện được phân cấp quản lý.

5. Về quản lý lĩnh vực kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động, tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân trên địa bàn;

- Phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, triển khai kế hoạch phát triển, tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, mô hình kinh tế hợp tác cho các đối tượng có nhu cầu tham gia hợp tác xã; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và tham mưu UBND huyện hỗ trợ thành lập và phát triển hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra hoạt động của các hợp tác xã; tham mưu cho UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân cho Huyện ủy, UBND huyện, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã Đồng Nai theo quy định hiện hành, đồng thời tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan.

Thành phần nhân sự gồm có:    

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Trưởng phòng 

 Bich Van.jpg

-          Ngày tháng năm sinh: 04/10/1​968

-          Quê quán: Đồng Nai

-          Chức vụ:

+ Chính quyền: Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch

+ Đảng: Bí thư Chi bộ

-          Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

+ Tin học: Chứng chỉ B

-         Điện thoại liên lạc:  ​0983.871.944

 

Ông: Võ Đình Tại - Phó Trưởng phòn​g

 Vo Dinh Tai.jpg

-          Ngày tháng năm sinh: 01/12/1977

-          Quê quán: Quảng Ngãi

-          Chức vụ:

+ Chính quyền: Phó Trưởng phòng Phòng

+ Đảng: Chi ủy viên

-          Trình độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

+ Chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

+ Tin học: Chứng chỉ B

-         Điện thoại liên lạc:  ​ 0917538445

Ông: Phạm Ngọc Thảo - Phó Trưởng phòn​g

 Pham Ngoc Thao.jpg

-          Ngày tháng năm sinh: 30/12/1976

-          Quê quán: Quảng Ngãi

-          Chức vụ:

+ Chính quyền: Phó Trưởng phòng Phòng

+ Đảng:

-          Trình độ:

+ Chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp, Cử nhân Kế toán

+ Chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

+ Tin học: Chứng chỉ A

-          Điện thoại liên lạc:  ​ 0919.940.8086


Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​