Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban chuyên nhân dân huyện Xuân Lộc, tham mưu và giúp UBND huyện thực hiện chức năng nhà nước về tài nguyên môi trường, bao gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ (gọi chung là tài nguyên và môi trường) trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Lộc có chức năng và quyền hạn:

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, phát luật của nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành.

2. Lập qui hoạch sử dụng đất, điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy CN.QSDĐ và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền UBND huyện.

4. Theo dõi diễn biến hoạt động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng kí đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thuộc địa bàn UBND huyện quản lý.

5. Thực hiên các qui định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

6. Tổ chức việc đăng kí, xác nhận và kiểm tra thực hiên cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn, lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kì, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn. Hướng dẫn UBND xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường có hiệu quả.

7. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo phân công của UBND huyện.

3. Thành phần nhân sự gồm có:    

3.1. Trần Quỳnh Trâm: Trưởng phòng

 
 ​image020tram.jpg


 

1. Ngày tháng năm sinh: 28/11/1982
2. Quê quán: Bình Dương
3. Chức vụ:

-

Đảng: 

-

Chính quyền:  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Môi trường

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ 

- Tin học: 

5. Điện thoại liên lạc: 0613. 871 472​

 


 

 

 
 
  3.3. Nguyễn Tuấn Điệp: Phó Trưởng phòng  
 


ce6b1dece83815664c29.jpg 


1. Ngày tháng năm sinh:  02/09/1982
2. Quê quán: Hà Tĩnh​
3. Chức vụ:

-

Đảng:

-

Chính quyền: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 
4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

-

Chính trị: Trung cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B (Anh Văn)

-

Tin học: B

5. Điện thoại liên lạc:  0613. 871 472​ 

​​

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​