Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

7. PHÒNG TƯ PHÁP

1. Chức năng:

 Phòng Tư pháp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các công tác tư pháp khác.

2. Nhiệm vụ:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a. Trình UBND huyện các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn huyện;

b. Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành kèm theo quy định của pháp luật; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước thôn, làng, ấp trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

c. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

d. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND và UBND) cấp huyện ban hành;

Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a. Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND cấp huyện ban hành; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

b. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật do các xã, thị trấn bàn hành.

Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a. Xây dựng, trình UBND huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

b. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật;

c. Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện;

d. Giúp UBND huyện, Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương; làm thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện;

đ. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND các xã, thị trấn; thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện và thực hiện chứng thực theo quy định của pháp luật;

e. Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

f. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

g. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hòa giải trên địa bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và UBND huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên;

h. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã, thị trấn;

i. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao với UBND huyện và Sở Tư pháp theo quy định;

j. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND cấp huyện và Sở Tư pháp giao.

Một số nhiệm vụ khác

a. Tham mưu, giúp UBND huyện, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vi phạm về công tác tư pháp trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.

b. Tham mưu, giúp UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, tiến hành rà soát, đánh giá các mẫu đơn, tờ khai trong cải cách hành chính theo quy định pháp luật.

c. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND cấp huyện.

3. Thành phần nhân sự gồm có:       

3.1.  Huỳnh Thanh Thoảng: Trưởng phòng
 thanhthoang.jpg
 

- Ngày tháng năm sinh:  27/3/1976

Quê quán: Long An

- Chức vụ:

+ Chính quyền: Trưởng phòng

+ Đảng: Đảng viên

 - Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  Anh văn B

+ Tin học: Chứng chỉ A

 - Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 0613.871175

+ Di động: 094.813. 3267

3.2. Đoàn Thanh Hải: Phó Trưởng Phòng
 Doan Thanh Hai (2).jpg

 
- Ngày tháng năm sinh: 20/9/1970
- Quê quán: Hải Phòng
- Chức vụ:
+ Chính quyền:Phó Trưởng phòng
+ Đảng: Đảng viên
- Trình độ:
+ Chuyên môn: 
+ Chính trị: 
+ Tin học: 
+ Ngoại ngữ: 
- Điện thoại liên lạc
+ Cơ quan: 
+ Di động: 
 

 
 
 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​