Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

8. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

1. Chức năng:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghệ; thủ công nghiệp; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kĩ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đổ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệp.

2. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ về xây dựng(XD)

a) Về quản lý xây dựng: 

- Thực hiện việc phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của huyện theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp và phân công của UBND huyện.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND huyện giao.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND huyện giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng (Tư vấn, Xây lắp, giám sát) đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của huyện, giúp UBND huyện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của địa phương. Theo dõi tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố công trình xây dựng của địa phương theo phân cấp và phân công của UBND huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện cấp, thu hồi giấy phép xây dựng; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc cấp, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề; Tổng hợp tình hình, năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu tham khảo, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng của huyện theo quy định của pháp luật.

 

b) Về quản lý vật liệu xây dựng (trừ việc khai thác mỏ, quy định bởi Luật khoáng sản):

- Trình UBND huyện các cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển công nghiệp  vật liệu xây dựng.

- Theo dõi tổng hợp tình hình đầu tư, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

c) Về quản lý nhà ở và công sở:

- Giúp UBND huyện thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở và công sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, quản lý khai thác, sử dụng quỹ nhà ở và công sở trên địa bàn. Hướng dẫn việc thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, công sở của các cơ quan, tổ chức địa phương.

- Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê hiện trạng nhà ở công sở, tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn.

- Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý và phát triển thị trường nhà ở.

d) Về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn:

- Giúp UBND huyện quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

- Trình UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị hồ sơ để UBND huyện trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các đề án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và các đồ án quy hoạch xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc tổ chức lập thẩm định, phê duyệt và quản lý các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy hoạch xây dựng chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về kiến trúc, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại địa phương, gồm: Tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; Tổ chức quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; Cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; Thẩm định phương án kiến trúc cho các dự án đầu tư xây dựng.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt; Giúp UBND huyện thống nhất quản lý quy hoạch xây dựng hai bên đường giao thông (gồm Quốc lộ 1A, đường liên huyện, liên xã, đường sắt) theo quy định của pháp luật.

e) Về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Trình UBND huyện quy định việc phân cấp quản lý khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của Huyện.

- Trình UBND huyện các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng; khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn theo phân công của UBND huyện.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (công viên, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước) theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, môi trường đô thị trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ về giao thông vận tải (GTVT)

- Tham mưu giúp cho UBND Huyện quản lý nhà nước về giao thông và vận tải trên địa bàn Huyện.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về mặt kỹ thuật trên lĩnh vực giao thông đảm bảo an toàn và giao thông suốt.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng dự toán các công trình giao thông từ nguồn ngân sách Huyện và các công trình XHHGTNT&GTKP theo quyết định phân cấp ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Hướng dẫn và giúp đỡ các xã, thị trấn thực hiện các bước lập hồ sơ thực hiện các công trình xã hội hóa và kiểm tra, giám sát về mặt kỹ thuật trong quá trình thi công.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án luồng tuyến đảm bảo cho việc lưu thông, vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến giao thông vận tải.

3. Nhiệm vụ về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN)

a) Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch, kiểm tra theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng, hàng quý, 6 tháng, cả năm về tình hình sản xuất CN-TTCN trên địa bàn Huyện.

- Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước đối với các hộ kinh doanh cá thể tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Kết hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp và các hộ kinh tế cá thể trên địa bàn huyện.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về mặt công nghệ, kỹ thuật đối với các doanh nghiệp CN–TTCN thuộc quốc doanh, dân doanh do huyện quản lý bao gồm công nghệ sản xuất, thiết bị máy móc, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc, khiếu nại về mặt chuyên môn kỹ thuật, công nghệ tại các doanh nghiệp do huyện quản lý.

b) Về điện:

- Tham mưu cho UBND Huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, quản lý mạng lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và bảo vệ các công trình khác trên địa bàn.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, tổng dự toán các dự án xây dựng điện theo phân cấp của Tỉnh. Thẩm định các phát sinh trong quá trình thi công sau khi có chủ trương cho phát sinh của Chủ tịch UBND Huyện.

- Tham gia nghiệm thu các công trình điện thi công hoàn thành.

- Tham gia công tác tư vấn đầu tư.

4. Nhiệm vụ về khoa học công nghệ

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND Huyện tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo quy định của pháp luật.

- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ ở địa phương, xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện.

- Quản lý công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thực hiện thống kê thông tin khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp với thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn huyện.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình hoạt động KHCN với UBND huyện và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Trình UBND cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 16/8/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

5.  Nhiệm vụ về Thương mại

- Phối hợp với các ngành chuyên môn có liên quan tiến hành xây dựng, trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt các đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển Thương mại trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của tỉnh.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể hoạt động kinh doanh Thương mại trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy định của Pháp luật.

- Cùng với Sở Công thương và các cơ quan có liên quan để thẩm tra điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của các cơ sở hoạt động kinh doanh Thương mại.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề xuất biện pháp giải quyết đơn về các vấn đề có liên quan đến hoạt động Thương mại theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thương mại do UBND huyện giao theo phân công phân cấp quản lý và theo qui định của pháp luật.

Thành phần nhân sự gồm có:       

  Ông: Lê Anh Việt : Trưởng phòng 
 

 leanhviet.jpg


1. Ngày tháng năm sinh: 10/11/1971

2. Quê quán: Quảng Trị

3. Chức vụ:

-

Chính quyền:Trưởng phòng

-

Đảng: Bí thư Chi bộ phòng KTHT


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Anh văn B

-

Tin học: A


5. Điện thoại liên lạc: 0988866658

  

 
  Ông: Đặng Văn Hùng: Phó Trưởng phòng  
 

HINH 3x4 A HUNG.jpg 
 
 1. Ngày tháng năm sinh:  17/04/1971

2. Quê quán: Tiền Giang

3. Chức vụ:

-

Chính quyền: Phó Trưởng phòng

-

Đảng: Chi ủy viên


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân xây dựng Đảng chính quyền nhà nước

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B (Anh văn)

-

Tin học: Chứng chỉ B


5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 061.3871.831

-

Di động: 091 3694 078 

 
​​

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​