Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

12. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Chức năng: Phòng Giáo dục và Đào tạo là tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước và quản lý chuyên môn về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; Quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS loại hình công lập và các cơ sở Giáo dục và Đào tạo khác thuộc các loại hình ngoài công lập theo đúng điều lệ, quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

2. Nhiệm vụ:

 • Căn cứ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ kinh tế xã hội của Huyện, những quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành có liên quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo hàng năm, 5 năm hoặc dài hạn trên địa bàn.
 • Được Ủy ban nhân dân huyện phân cấp trực tiếp quản lý các trường, các cơ sở giáo dục gồm: Trường Mầm non-Mẫu giáo, trường Tiểu học, trường THCS, công tác xoá mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn; yêu cầu các trường THPT, các cơ sở giáo dục thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn huyện báo cáo định kì hoặc đột xuất những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 • Tham mưu giúp UBND huyện xem xét và Quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập các đơn vị trường học và các cơ sở Giáo dục và Đào tạo khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện. Dự thảo và trình UBND cấp huyện các Quyết định: Thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập gồm trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; Cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật.
 • Giúp UBND huyện trực tiếp quản lý biên chế công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được giao từng năm học, lập kế hoạch biên chế, lao động tiền lương theo định mức từng năm, 5 năm cho các đơn vị trường học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. Thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển và thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn của ngành, tiêu chuẩn công chức nhà nước, đáp ứng yêu cầu kế hoạch phát triển. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được cấp trên xét duyệt
 • Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý vi phạm khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền đối với các trường, các cơ sở giáo dục, các hoạt động giáo dục thuộc phạm vi được phân cấp quản lý.
 • Quản lý sử dụng, bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức thuộc ngành Giáo dục theo quy định của Nhà nước.
 • Quản lý hồ sơ đội ngũ viên chức của ngành giáo dục toàn huyện theo qui định của Nhà nước.
 • Phối hợp với phòng Nội vụ và tham mưu cho UBND huyện điều động, bố trí viên chức các đơn vị trường học.
 • Phối hợp với Phòng Nội vụ và tham mưu cho UBND huyện về việc tiếp nhận, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc các trường học và các cơ sở giáo dục khác do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.
 • Hoàn tất thủ tục đề nghị UBND huyện giải quyết các chế độ, chính sách của công chức, viên chức như: hết tập sự, nâng lương, nghỉ việc, nghỉ hưu … theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
 • Giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch và điều hành việc chi tiêu ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác đầu tư cho giáo dục trên địa bàn huyện. Quản lý chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.
 • Tổ chức, triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc.
 • Tổ chức các kỳ thi học kỳ, xét tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, hội giảng, hội khoẻ và các chuyên đề về dạy và học của các ngành học, bậc học thuộc phạm vi quản lý theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thi đua dạy tốt, học tốt và các phong trào thi đua khác tại địa phương.
 • Tham gia công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.
 • Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc còn có nhiệm vụ thực hiện các công tác khác do UBND huyện Xuân Lộc giao.

3. Thành phần nhân sự gồm có:       

  1. Thân Anh Thiết: Trưởng phòng
 
 

 Trần Anh Thiết.jpg
 


1. Ngày tháng năm sinh:  : 02/09/1976

2. Quê quán: Hà Tĩnh

3. Chức vụ:

-

Đảng: 

-

Chính quyền: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Đại học sư phạm anh văn​​

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B

-

Tin học: Chứng chỉ A


5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan: 061.3741555

-

Di động: 0919 407 745

 

 

   2. Lê Thanh Hải: Phó Trưởng phòng  
 

 


1. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1963.

2. Quê quán: Quảng Trị

3. Chức vụ:

-

Chính quyền: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

-

Đảng: Đảng Viên


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Đại học sư phạm văn

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B

-

Tin học: Chứng chỉ A


5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan:  0618 612 774

-

Di động:  0937 475 247


 

 
  3. Nguyễn Đức Tiến: Phó Trưởng Phòng
z5118747475268_1a066c17a2763cbd0c036123101882c3.jpg
1. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1978.
2. Quê quán: Hải Dương
3. Chức vụ:​
 - Chính quyền: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
 - Đảng: Phó Bí thư Chi bộ  
4. Trình độ:
 - Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục;đại học sư phạm Toán
 - Chính trị: Cao cấp chính trị
 - Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 - Tin học: Chứng chỉ B
5Điện thoại liên lạc:
 - 
Cơ quan:
 - Di động: 0976.506.507

 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​